ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกรกฎาคม 2565
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวภชิสา เปรมปรีดิ์บ้านหนองปุหลกลาออกจากราชการ 
2นายเกษม สัตย์ซื่อบ้านหนองปุหลกลาออกจากราชการ 
3นางสาวสรสิชา พรามน้อยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธลาออกจากราชการ 
4นางปิรัณยา เพ็ญจำรัสบ้านทุ่งเคล็ดเทศบาลบ้านหาดใหญ่ เทศบาลบ้านหาดใหญ่
5นางสาวสรัญธร อินทร์งามอนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์เทศบาลวัดหนองแก เทศบาลวัดหนองแก
6นางจุฬาลักษณ์ แสนภักดีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธถึงแก่กรรม 
7นางมณี อาจหาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธลาออกจากราชการ 
8นายกังวาล นำประดิษฐทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธลาออกจากราชการ 
9นางพวงเพ็ญ นำประดิษฐทรัพย์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธลาออกจากราชการ 
10นายประพันธ์ ประสิทธิ์เขตรกิจบ้านหนองปุหลกลาออกจากราชการ