ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2564
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายสมหวง ขุนพรหมเกษียณอายุ 
2นางนิตยา เจริญเฉลิมศักดิ์เกษียณอายุ 
3นางสาวอรสา คูภากรณ์เกษียณอายุ 
4นางนิรชา ศรีพลอยเกษียณอายุ 
5นางเสาวรรณี ธรรมโรเกษียณอายุ 
6นางกนกพร บุญญะบุญญาเกษียณอายุ 
7นายจิรายุ สีมาพานิชเกษียณอายุ 
8นางสาวอรทัย ทินวงศ์เกษียณอายุ 
9นายอดุลย์ ศรีกระจิบเกษียณอายุ 
10นางจรี วัชรวงษ์เกษียณอายุ 
11นางสาวสุดา แสงสว่างเสรีกุลเกษียณอายุ 
12นางวรรณา เพชรชมทรัพย์เกษียณอายุ 
13นายสุทธิ ทาทองเกษียณอายุ 
14นางนันทา ไกรทองเกษียณอายุ 
15นายไมตรี ผลประดิษฐ์เกษียณอายุ 
16นางสาวนพนันท์ พุ่มคุ้มเกษียณอายุ 
17นางเพ็ญษร แย้มพรายเกษียณอายุ 
18นางทิภาพร ตรีหัตถ์เกษียณอายุ 
19นางสาวสุดารัตน์ สังข์ฤทธิ์เกษียณอายุ 
20นางสาวสายพิณ อินพันทังเกษียณอายุ 
21นางสังวาลย์ สินทวีเกษียณอายุ 
22นางกิตติไชญาห์ ธัญธนเกียรติ์เกษียณอายุ 
23นางยุวดี จักร์แก้วเกษียณอายุ 
24นางกัญญาภรณ์ ศรีแสงเกษียณอายุ 
25นางสาวสุภาพรรณ แก้วเกตุเกษียณอายุ 
26นางสาวศิวารมณ์ รักษาราษฎร์เกษียณอายุ 
27นางวิไลวรรณ จันทร์ประทับเกษียณอายุ 
28นางพเยาว์ นกะพันธุ์เกษียณอายุ 
29นางยุพา ขาวปลอดเกษียณอายุ 
30นางสาวเสาวลักษณ์ สุวรรณเกษียณอายุ 
31นางอ้อย แพ่งอินทร์เกษียณอายุ 
32นางรัชนันท์ ธรรมาเจริญราชเกษียณอายุ 
33นางกุศล เก่งตรงเกษียณอายุ 
34นางมณีวรรณ ตรีอัมพรเกษียณอายุ 
35นางกิ่งกาญจน์ ชมอินทร์เกษียณอายุ 
36นายมานะ ทองแดงเกษียณอายุ 
37นายกฤษณะ หลีประภาเกษียณอายุ 
38นางสุภาพร เหมือนเพชรเกษียณอายุ 
39นายมาโนช คงหนุนเกษียณอายุ 
40นางนิภา ทนยิ้มเกษียณอายุ 
41นายประสิทธิ์ เกิดจิตรเกษียณอายุ 
42นางขนิษฐา มีชัยเกษียณอายุ 
43นางกัลยา ทรัพย์คงเกษียณอายุ 
44นายสมเกียรติ มีชัยเกษียณอายุ 
45นายมนะ สอดสุขเกษียณอายุ 
46นายสายันต์ วิชัยดิษฐเกษียณอายุ