ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนตุลาคม 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นายประวัฒน์ งาทองเกษียณอายุ 
2นายจรูญ เกตุสอาดเกษียณอายุ 
3นายสุวรรณ จันทร์ศรีเกษียณอายุ 
4นางสาวขวัญตา วงศ์สมุทรเกษียณอายุ 
5นายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์เกษียณอายุ 
6นายเฉลิมเกียรติ แย้มพรายเกษียณอายุ 
7นายสมชาย ช่วยชูหนูเกษียณอายุ 
8นายกิตติ กรยืนยงเกษียณอายุ 
9นายนิพล พื้นผาเกษียณอายุ 
10นายเชาว์ ผาเป้าเกษียณอายุ 
11นางภิรมย์ โมราเกษียณอายุ 
12นายสุเทพ เขียวงามเกษียณอายุ 
13นายสุรศักดิ์ สายนาคเกษียณอายุ 
14นางกัลยา พลกุลเกษียณอายุ 
15นางสาวจันจิรา ขาวสอาดเกษียณอายุ 
16นางลำยอง เรืองฤทธิ์เกษียณอายุ 
17นางสมพร เหรียญประดับเกษียณอายุ 
18นางยุพิน ขำทวีเกษียณอายุ 
19นางสาวบุญล้อม เพียรเสมอเกษียณอายุ 
20นางถาวร อรชุนเกษียณอายุ 
21นายขจร สายสกลเกษียณอายุ 
22นายจรัล เพียรเสมอเกษียณอายุ 
23นางอำไพ ใยบำรุงเกษียณอายุ 
24นางรำพึง จัดภัยเกษียณอายุ 
25นายณรงค์ ศรีสว่างเกษียณอายุ 
26นางสวงค์ ผลประดิษฐ์เกษียณอายุ 
27นายเริงศักดิ์ เขาใหญ่เกษียณอายุ 
28นางสาวประกอบ กิ่งสามีเกษียณอายุ 
29นางสาคร ชูจันทร์เกษียณอายุ 
30นางวรรณภา สุขสำราญเกษียณอายุ 
31นางมารยาท อุณหะสูตเกษียณอายุ 
32นางสมหมาย สุสุทธิเกษียณอายุ 
33นางสำเนาว์ จันทร์ชูกลิ่นเกษียณอายุ 
34นางกัญญารัตน์ ลิมปิวรรณเกษียณอายุ 
35นางเปรมวดี ไชยรีย์เกษียณอายุ 
36นายสมชาย จันทร์ประทับเกษียณอายุ 
37นางบังอร ชูทิพย์เกษียณอายุ 
38นางสาวนงเยาว์ เซ่งบุญตั่นเกษียณอายุ 
39นางนิภา เดชาสิทธิ์เกษียณอายุ 
40นางรพีพรรณ ศรีทองคำเกษียณอายุ 
41นางพรทิพา สังวรกาญจน์เกษียณอายุ 
42นางนันท์ทิวา พิบูลพนิตพงศ์เกษียณอายุ 
43นายอำพล จักร์แก้วเกษียณอายุ 
44นางธนิศานันท์ รฐาคงสินธนชยเกษียณอายุ 
45นางปราณี ส่งเสริมเกษียณอายุ 
46นางจรรยา ศรีสุขเกษียณอายุ 
47นางบุญสม สุขไพบูลย์เกษียณอายุ 
48นางมณฑา ทองชุมนุมเกษียณอายุ 
49นางวาณี สวัสดิ์พิบูลย์เกษียณอายุ 
50นางวันณา รักษาชัฎเกษียณอายุ 
51นางฉลวย สังขวิจิตรเกษียณอายุ 
52นายสิทธิไชย จิตต์รังษีเกษียณอายุ 
53นางวาสนา ศิริสมบัติเกษียณอายุ 
54นางอุไร ศิริธรรมเกษียณอายุ 
55นายบุญเพ็ง อุนารัตน์เกษียณอายุ 
56นายมานัส สมมิตรเกษียณอายุ 
57นางอัญชิษฐา ศรีจันทร์เกษียณอายุ 
58นายสมเกียรติ ลอยบ้านแพ้วเกษียณอายุ 
59นายสุรพล คงเจริญเกษียณอายุ