ข้อมูลการย้ายออกเดือน     
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำที่ย้ายออกจาก สพท. (งดเบิกเงินเดือน) เดือนกุมภาพันธ์ 2563
ที่ชื่อ สกุลหน่วยงานเดิมหน่วยงานใหม่
1นางสาวปิยะพร เกิดทรัพย์เศรษฐพานิชวิทยาลาออกจากราชการ 
2นางสาวเปี่ยมสุข บรรดาศักดิ์วัดกำมะเสนร.ร.บ้านห้วยทรายทุ่งมน สพป.ขอนแก่น 3