รหัส
ชื่อสถานศึกษา คลิกพิมพ์หน้าจอนี้
ชื่อผู้บริหารโทรศัพท์มือถือ(บ้าน)ผู้บริหาร
001สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1  032662031 
101ด่านสิงขรนางทัศนีย์ พรมสอาด 032601152 
102ไทยรัฐวิทยา 65 (วังไทรติ่ง)นางกิตติมา เย็นกาย 032602944 
103เนินแก้ววิทยาคารนายพีระชาติ ศรีมหันต์ 032460071 
104บ้านคลองชายธงนายอดุลย์ กลิ่นนิรัญ 032602707 
105บ้านคลองวาฬนายวีระ รุ่งแจ้ง 032661317 
106บ้านคอกช้างนางสาวปิยะกุล อรรถวุฒิกุล 032602610 
107บ้านคั่นกระไดนางธัณย์สิตา สุรศิษฐ์ชานล 032554018 
108บ้านทางหวาย  032602981 
109บ้านท่าฝางนายเจริญศักดิ์ ศรีทอง 032682280 
110บ้านทุ่งเคล็ดนางสาววราพร แสงสว่าง 032604298 
111บ้านบึงนางสาวทับทิม เอี่ยมแสง 032554380 
112บ้านย่านซื่อนางสาวสุพัตรา เกียรติบำรุง   
113บ้านยุบพริก  032602907 
114บ้านหนองกกนายวัชรินทร์ บัวด้วง 032602593 
115บ้านหนองปุหลกนางสาวพัชรินทร์ อยู่ดี 032602875 
117บ้านหนองเสือนายอดุลย์ ศรีกระจิบ 032602661 
118บ้านหนองหิน  032661910 
119บ้านห้วยน้ำพุนางสุนีย์ อยู่หลง 032578279 
120บ้านห้วยใหญ่นางธัญญารัตน์ พูลสวัสดิ์   
121บ้านหว้ากอ (มิตรภาพที่72)นางมณี อาจหาญ 032578285 
122บ้านอ่าวน้อยนายปภังกร เงาะลำดวน 032611542 
123ประชาบูรณะวิทยา  032602701 
124ประชารังสรรค์นายสามารถ หอมชื่น 032640067 
125ประชาสงเคราะห์อุปถัมภ์นางพรรณทิวา พันธุ์พิริยะเจตน์   
126พัฒนาประชานุเคราะห์นางสาวภิรมย์รักษ์ น้อยจิตต์ 032619041 
127ยุวสมาคมประจวบคีรีขันธ์อนุสรณ์  032602637 
128วังมะเดื่อนายโอฬาร ศรีสวัสดิ์ 032602683 
129วัดบ่อนอก(ทองวิทยา)นางจรี วัชรวงษ์ 032602409 
130วัดปากคลองเกลียวนางสาวนิภาวรรณ ถาวร 032682170 
131เศรษฐพานิชวิทยานางจงกล พรมสอาด 071607712 
132สามัคคีร่วมจิตนางสาวอรทัย ทินวงศ์ 032640069 
133หาดสนุกราษฎร์บำรุงนายพิสดาร ดีหริ่ง 032554021 
134อนุบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์นายจิรายุ สีมาพานิช 032611305 
135อุดมราชภักดี  032661942 
201บ้านดอนใจดีนางมาริสา ตั้งสุขสันต์ 032619152 
202บ้านดอนทรายนายสันธาร อินไชยยา 032602883 
203บ้านทุ่งตาแก้วนางสุนันท์ ประสพผล   
204บ้านทุ่งยาวนายเมธา ศรีกำเหนิด   
205บ้านเนินดินแดงนางสาวสุจิรา ช้างดำ 032574489 
206บ้านพุตะแบกนางสาวเฌอมาร์ศ ลูกอินทร์ 032671215 
207บ้านมะเดื่อทองนายกิตติ กรยืนยง 032619149 
208บ้านไร่ในนางสาวปัทมพร วงศ์เณร 032602790 
209บ้านวังยางนายสุรวุฒิ จูสวย 032556018 
210บ้านสีดางาม  032556020 
212บ้านหนองมะค่านางสาวกาญจน์จิรา ไพศาลสมบัติ   
213บ้านห้วยยางมิตรภาพที่ 35นายเอกภพ กลำพบุตร 032574021 
214บ้านหินเทินนายประพันธ์ พันธุ์พราหมณ์   
215บ้านเหมืองแร่  032602609 
216บ้านอ่างทองนางณัชธาร แดงเหมือน 032556021 
217ประชาพิทักษ์นางภิรมย์ โมรา   
218ประชาราษฎร์บำรุงนางสุภัทร์ นครสุข 032640091 
219วัดทุ่งกลางนางพิมลพรรณ วงศ์ทิม 032672391 
220วัดทุ่งประดู่  032546412 
221วัดนาล้อม  032640010 
222วัดนาหูกวาง  032546551 
223วัดหนองหอยนายพีระ รวดเร็ว 032556019 
224สมาคมเลขานุการสตรี 2นางสิริกร ธงสอาด 032672374 
225อนุบาลทับสะแกนายสุชาติ กาญจนาประดิษฐ์ 032671088 
226อ่างทองพัฒนานางสุภาพรรณ จูสวย 032672123 
301ไตรกิตทัตตานนท์    
302ธนาคารออมสินนายเฉลิมเกียรติ แย้มพราย 032697253 
303บางสะพานว่าที่ร้อยตรีเสรี สุขกันตะ 032691007 
304บ้านเขามันนายสุรจิตร สุขสีดา   
305บ้านคลองลอยนายอุดรรักษ์ คำลุน 032640032 
306บ้านชะม่วงนายพนม ถือพุดซา 032619066 
307บ้านดงไม้งาม  032697401 
308บ้านดอนทองนายจรัญ คงศรี 032691006 
309บ้านดอนสง่านางวิมลพรรณ รักทอง 098664394 
310บ้านดอนสำนัก  032557570 
311บ้านดอนสำราญ  032640031 
312บ้านดอนสูง    
313บ้านถ้ำเขาน้อย    
314บ้านทองมงคลนางสาวนันทรัตน์ เกื้อหนุน 032602627 
315บ้านท่าขามนายสุรศักดิ์ สายนาค 032691253 
316บ้านทุ่งเชือกนายจงรักษ์ วัตรสติ 032690328 
317บ้านธรรมรัตน์นางสาวปิยวรรณ คงวัดใหม่(เวหาธรนาวี 032640027 
318บ้านในล็อคนายธงชัย แสงโพลง 032640026 
319บ้านมรสวบนางธนัตถ์กานต์ นิธิปิยโชติสกุล 0638360046 
320บ้านยางเขา  032640023 
321บ้านราษฏร์ประสงค์  032640028 
322บ้านวังน้ำเขียวนางภัทรามาศ(กรกนก) กำนิล 032691605 
323บ้านวังยาว  032697255 
324บ้านสวนหลวง  032691954 
325บ้านหนองจันทร์นางสาวจินตนา พุ่มไสว 032691860 
326บ้านหนองมงคลนายนิพล พื้นผา   
327บ้านหนองระแวงนางสาวธีรารัตน์ ชัยนิรัติศัย   
328บ้านหนองหญ้าปล้องนางสาวกรวีร์ เกษบรรจง   
329บ้านห้วยแก้วนายกลยุทธ ยกย่อง   
330บ้านห้วยทรายขาวนางสาวกิ่งแก้ว สุขชนะ 032691289 
331บ้านหินกองนายศิลปิน พรหมมณี 032692169 
332บ้านอ่าวยาง  032693212 
333วัดดอนยางนางจุฑาทิพย์ อิทธิศุภเศรษฐ์ 032695320 
334วัดถ้ำคีรีวงศ์  032602804 
335วัดธงชัยธรรมจักรนางสาวมิญญ์ชนก ปรางละออ 032695126 
336วัดนาผักขวงนายอำนาจ จำนงค์รัตน์ 032690043 
337สมาคมเลขานุการสตรี 1นายสุรชัย แคลนกระโทก 032690043 
338อนุบาลบางสะพานนายวิโรจน์ โตแก้ว 032691009 
401บ้านช้างเผือกนางสาวฉัตรตรา เกตุธนวิชญ์ 032640038 
402บ้านไชยราชนางสาวภาวิณี เสนาการ 032694612 
403บ้านทรายทอง  032640046 
404บ้านทองอินทร์นางสุมาลี พ่วงสำราญ   
405บ้านทุ่งกะโตนนายจเร พวงเดช 032699501 
406บ้านทุ่งไทรนางสาวจันทัปปภา ปิ่นเกตุ   
407บ้านทุ่งสีเสียดนายวัฒนชัย ปัตเมฆ 032640042 
408บ้านบางเจริญนายอรรถพล บัวทอง 032640040 
409บ้านบางเบิดนายนิธิ พวงเดช 032690077 
410บ้านบางสะพานน้อย  032699028 
411บ้านปากคลอง(ราษฏร์อุปกรณ์)นายนัฐวุฒิ แก้วศรี 032699029 
412บ้านปากแพรกนางสาวปราณปรียา บุญประเสริฐ 032604049 
413บ้านฝั่งแดงนายเอก อดุลย์อารยะรังษี   
414บ้านไร่บนสามัคคีนายสุรพล ณ วันจันทร์   
415บ้านหนองฆ้องนางสุกัญญา ปัตเมฆ 032690157 
416บ้านหนองห้วยฝาดนายจตุรานน เกิดพร้อม 032690538 
417บ้านห้วยสักนายสมคิด ไชยแก้ว 032640044 
418มูลนิธิศึกษานางกอบกุล การางวัล 032558020 
419วัดกำมะเสนนางสาวจารุณี ปิ่นแก้ว 032640043 
420วัดเขาราษฎร์บำรุงนายเชาว์ ผาเป้า   
421วัดดอนตะเคียนนางสาวหทัยรัตน์ ชวนชื่น 032699176 
422อนุบาลบางสะพานน้อยนายสมชาย ช่วยชูหนู 032699176